یونیت دندانپزشکی

دندانپزشکی در سالیان دور از آرایشگران فرانسوی شروع شد، پس از چندین سال این تخصص از آنها گرفته شد و به رشته ای تخصصی و جدا تبدیل شد تا دقت و تخصص در آن افزایش یابد.